SHOPPING CART

Cart (0) - 0,00 €
 1. Per bestelling wordt er een leveringskost gevraagd van € 6,05. Vanaf € 100 vervalt deze kost. U kan uiteraard de wijn komen afhalen bij de firma en dan worden er geen leveringskosten aangerekend.
 2. Bij aangaan van een bestelling heeft de klant het recht om deze bestelling op te zeggen binnen de 7 dagen.
 3. Leveringstermijnen worden ter inlichting aangeduid en zijn in geen geval bindend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling.
 4. Onze facturen zijn betaalbaar via overschrijving of contant bij afhaling ten huize van de verkoper.
 5. Wanneer een factuur gedurende meer dan 8 dagen na haar vervaldag onbetaald en er binnen de 8 dagen na ingebrekestelling geen voldoening volgt :
  • 1. zullen alle eventuele prijsverminderingen of kortingen vervallen.
  • 2. zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% (min. 25,00 euro).
  • 3. zal een nalatigheidsinterest aangerekend worden van 1% per maand te berekenen vanaf factuurdatum
 6. Door het niet betalen van een factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.
 7. Er worden geen goederen geleverd, zolang de betaling niet voltrokken is.
 8. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.
 9. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgende op de ontvangst der goederen bij de firma ingediend worden.
 10. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.